Animal01.gif (7853 bytes)

document.write ('<' + '/d' + 'i' + 'v>');