Animal04.gif (5230 bytes)

document.write ('<' + '/d' + 'i' + 'v>');